MODEL

Projekt MODEL = Mobility Opportunities for DisablEd Learners
Příležitosti mobilit pro handicapované

Projekt byl předložen do Výzvy roku 2009 v rámci programu Grundtig – Projekty partnerství.

Partneři projektu:
Nevládní organizace COOS Marche ONLUS (Ancona, Itálie) – vedoucí partner projektu
Nezisková organizace SKV Ostrava (ČR)
Rodičovské sdružení APPACDM de Marinha Grande (Marinha Grande, Portugalsko)
Nezisková organizace The Church of England Children´s Society (Londýn, Velká Británie)
Instituce pro studenty se zvláštními potřebami: Hasan Tashin Is Okulu (Izmir, Turecko)
Instituce pro studenty se zvláštními potřebami: Keskuspuiston ammattiopisto (Helsinki, Finsko)

Partnerství je tvořeno veřejnými a soukromými organizacemi, které mají nějakou souvislost s postiženými. Všechny organizace jsou přímo nebo nepřímo řízenými centry/institucemi pro postižené lidi, a proto mohou garantovat aktivní účast postižených účastníků v mobilitách projektu.

Stručný obsah
Projekt postiženým účastníkům nabídnul příležitost zahraničních mobilit, kde se mohli zúčastnit uměleckých a technicky zaměřených aktivit v chráněném prostředí.
Tato zkušenost zlepšila jejich samostatnost, dala jim odvahu k tomu, aby čelili novým situacím, a také to pro ně byla výzva – účastnit se něčeho nového než na co byli zvyklí. Vykonávané aktivity, které jsou schopni dělat ostatní, je motivovali k tomu, aby to také zkusili.

Mobility byly určeny i pro asistenty/manžele/partnery postižených účastníků. Tváří v tvář různým skutečnostem ať už jazykovým nebo kulturním, byli stimulováni a motivováni k rozšíření jejich pohledu na postižené. Zjistili metody, jaké používají ostatní a také se zlepšili ve svých dovednostech.

Obecný cíl projektu spočíval v nabídnutí neformálních vzdělávacích příležitostí větší skupině účastníků skrze jejich aktivity, kterými přispěli v mobilitách projektu.

Partnerství a distribuce úkolů
Každý partner se zavázal k tomu, že zahrne postižené účastníky a vychovatele do plánovaných aktivit a zajistí, aby všechny jejich potřeby/návrhy/přání byly zváženy, tak aby se stali hlavními postavami projektu.
Každý partner zahrnul do projektu i rodiče/asistenty/partnery a pokusil se povzbudit je ve spolupráci na mobilitách.
Každý partner také zahrnul i místní společenství (toto je limitované konkrétními možnostmi každého partnera), aby se projekt zviditelnil, a zorganizoval tiskovou konferenci při příležitosti setkání partnerů v jejich zemi.

Hodnocení
Splnění cílů partnerství s jeho specifickými úkoly bylo hodnoceno v rámci stupně uspokojení všech účastníků.
Hodnotící strategie navrhovala použít následující metody a prostředky:
1. Metoda „spoluúčast na sledování“ – porozumění pocitům postižených účastníků. Toto sestává ze sledování účastníků během probíhajících aktivit a identifikování případných negativních pocitů, odporu, netrpělivosti, nebo naopak štěstí a uvolnění. Tyto dojmy byly sepsány a analyzovány společně s vychovateli. Toto byla důležitá zpětná vazba, která se použila k dalšímu vylepšení projektu v dalších aktivitách.
2. Strukturované dotazníky ke zjištění jak jsou s výsledky projektu spokojeni rodiče a vychovatelé. Dotazníky měly otevřenou formu, byl tam tedy prostor pro postřehy, komentáře, návrhy, kritiku, což byla další forma zpětné vazby účastníků.

Aby bylo garantováno splnění aktivit se stanovenými cíli, koordinátoři se scházeli a v rámci každé mobility věnovali část diskuse k monitorování vývoje projektu a k napravení případných odchylek od původního plánu. Dotazník za účelem zjištění spokojenosti koordinátorů s vedením, spoluprácí, interními vztahy a pracovními postupy byl vyplňován na každém jednání. Analýza těchto dotazníků ukázala kritická místa, která si zasloužila pozornost a další rozhodnutí.

Aktivní zapojení
Projekt byl zcela založen na aktivní spolupráci účastníků, jmenovitě postižených účastníků, jejich rodičů a vychovatelů. Postižení účastníci byli přímá cílová skupina a byli aktivně zapojeni do každé fáze projektu, jak do přípravy aktivit spojených se zahraničními mobilitami (aktivity jako poznání partnerské země, vytvoření předmětů, kreseb, pomůcek k nabídnutí dalším zemím, učení pár základních vět v cizím jazyce …), tak do přípravy aktivit jako hostitelská země v jejich místě působení.

Přejít nahoru